Oferta

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną oferujemy:

 

  • PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZANIEAventdom Sp z o.o. gwarantuje Państwu, że przy przejęciu nieruchomości wszystkie dokumenty wymagane prawem zostaną zebrane i zabezpieczone.

 

  • ZARZĄDZANIE TECHNICZNYMI ASPEKTAMI NIERUCHOMOŚCIPo przejęciu w obsługę Państwa budynku Aventdom Sp z o.o. zatroszczy się o jego dobry stan techniczny. W ramach obsługi będą przeprowadzane obowiązkowe przeglądy techniczne, oraz prace konserwacyjno- remontowe.

 

  • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJW ramach obsługi administracyjnej Aventdom Sp z o.o. zadba o podpisanie korzystnych umów z kontrahentami obsługującymi Państwa Wspólnotę. Będzie na bieżąco rozwiązywała problemy i pozostawała w osobistym, telefonicznym, e-mailowym kontakcie z Członkami Wspólnoty.

 

  • RACHUNKOWOŚĆ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJAventdom Sp z o.o. zadba również o Państwa pieniądze, zadba o właściwe naliczanie zaliczek, racjonalizację kosztów. Zapewniamy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania

ZAKRES CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH:
• obsługa nieruchomości z uwzględnieniem korespondencji
• rejestracja w urzędzie skarbowym oraz uzyskanie numeru NIP
• rejestracja w urzędzie statystycznym oraz uzyskanie numeru REGON
• założenie konta bankowego
• podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi
• przygotowanie budżetu wspólnoty
• przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego
• przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego sprawdzenie
• prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej – aktualizacja bieżąca
• prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat – za pomocą specjalistycznego oprogramowania
• wybór ubezpieczyciela budynku – broker, który z nami współpracuje organizuje coroczny konkurs ofert
• ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej a także opłat zaliczkowych za media rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów – według prawomocnej uchwały
• aktualizacja naliczeń za media w przypadku zmiany wysokości ich cen
• wystawianie zawiadomień o zmianie wysokości opłat
• realizacja głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (przypadek szczególny w ustawie o własności lokali)
• przygotowywanie informacji o podjętych uchwałach
• wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali
• przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od użytkowników i właścicieli lokali
• sporządzanie rozliczenia finansowego oraz corocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
• przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty
ZAKRES CZYNNOŚCI KSIĘGOWO-BANKOWYCH
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• przygotowanie planu kont dla Wspólnoty Mieszkaniowej
• księgowanie dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe
• przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach i przychodach utrzymania nieruchomości wspólnej
• bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty, opcjonalnie jeden lub dwóch właścicieli dokonuje akceptacji przelewów
• księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych
ZAKRES CZYNNOŚCI TECHNICZNO-PORZĄDKOWYCH
• przygotowanie zakresu sprzątania nieruchomości
• bieżące sprzątanie części wspólnych w tym chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym oczyszczanie chodników, podjazdów i ciągów komunikacyjnych ze śniegu i błota, utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowania odpadów bytowo-komunalnych kubły, kontenery, śmietniki
• wybór wykonawcy przeglądów określonych Prawem Budowlanym, – współpracujemy na stałe z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, które gwarantują atrakcyjne ceny przeglądów, oraz profesjonalne wykonanie zleconego zadania
• wybór dostawcy usług konserwacji i bieżących napraw nieruchomości oraz urządzeń technicznych
• sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych
• prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i Dozoru Technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich
• prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja
• wywieszanie flag w święta państwowe
• koordynowanie prac zleconych przez Państwową Inspekcję Sanitarną

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dodaj komentarz